Centrul de instruire a sergenţilor (CIS)

CIS este o subdiviziune a Academiei Militare a Forțelor Armate ,,Alexandru cel Bun” care desfăşoară formarea iniţială și perfecționare continuă a sergenţilor.

Centrul de instruire a sergenţilor

Organizarea activităţii

Centrul de instruire a sergenţilor (CIS) este o subdiviziune a Academiei Militare a Forțelor Armate ,,Alexandru cel Bun” care desfăşoară formarea iniţială și perfecționare continuă a sergenţilor, dezvoltând la aceștia calități de lideri ai structurilor de la baza ierarhiei militare, capabili să acceadă succesiv pe o treaptă superioară a carierei militare, potrivit nevoilor armatei şi opţiunilor proprii, atât pe timp de pace, situaţii de criză şi război.

În activitatea sa, CIS se călăuzeşte de următoarele acte normative, precum: Constituţia şi legile Republicii Moldova; decretele Preşedintelui Republicii Moldova, Hotărârile Guvernului Republicii Moldova, ordinele, directivele şi dispoziţiunile Ministrului Apărării şi şefului Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale, ordinele Rectorului (comandant) Academiei Militare, precum şi de alte acte normativ.

Rezultatele activităţii sale se reflectă în dările de seamă la finele perioadelor de instrucţie a fiecărui curs. Rapoartele statistice conţin analiza sistematică a rezultatelor şi eficienţei activităţii în domeniu, care servesc drept bază pentru realizarea măsurilor îmbunătăţirii lor.

Misiunea

Dezvoltarea calităților de lider la sergenți

Misiunile de bază ale CIS sunt:

Formarea iniţială și perfecționare continuă a sergenţilor, precum şi a instructorilor militari din rândul sergenţilor conform cerinţelor armatei şi nevoilor de interoperabilitate cu partenerii.
Dezvoltarea proiectelor de parteneriat cu unităţi şi instituţii de învăţământ similare din străinătate, în vederea pregătirii corpului de sergenți, în funcţie de necesităţile armatei.

Obiective

În scopul îndeplinirii misiunii de bază, CIS realizează următoarele obiective:

Proiectarea şi parcurgerea/realizarea programelor de instruire;
Planificarea, organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare şi instruire continuă a sergenţilor din cadrul Armatei Naţionale;
Dezvoltarea bazei materiale pentru desfăşurarea unui proces de instruire de calitate, în concordanţă cu programele de instruire şi numărul de cursanţi instruiţi;
Asigurarea calităţii instruirii în cadrul CIS;
Asigurarea oportună şi în volum de suficienţă a sprijinului logistic pentru formarea iniţială, instruirea continuă şi perfecţionarea pregătirii profesionale a sergenţilor;
Planificarea şi prioritizarea eficientă a fondurilor financiare alocate pentru modernizare, în vederea dezvoltării bazei materiale, necesare pentru instrucţie.

Activitate

În baza misiunii și obiectivelor, CIS asigură formarea şi perfecţionarea sergenţilor prin:

Crearea, dezvoltarea principiilor doctrinale în domeniul instruirii continue a sergenţilor, prin intermediul cursurilor de carieră şi de specializare, precum şi elaborarea programelor analitice;
Elaborarea regulamentelor, instrucţiunilor, îndrumarelor şi altor materiale instructiv-metodice, necesare pentru organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare iniţială şi perfecţionare continuă a sergenţilor, precum şi a instructorilor militari din rândul sergenţilor;
Dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor cu instituţii de învăţământ militar internaţionale de formare şi perfecţionare a sergenţilor;
Executarea altor misiuni stabilite de Ministrul Apărării, şeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale, ce ţin de competenţa de activitate a CIS.

Locația

MD-2000, Republica Moldova,

str. Haltei 23, Chișinău

(+373) 22 822-700

[email protected]

Resurse web

E - L E A R N I N G

 

Urmăriți