Specialitatea ,,Conducerea subunităților de comunicații și informatică”

Absolvenții programului de studiu la specialitatea Conducerea subunităților de comunicații și informatică, contribuie activ la misiunile internaţionale sub egida ONU, OSCE și participă la exerciții naționale și internaționale.

Prezentare

Conducerea subunităților de comunicații și informatică

Specialitatea Conducerea subunităților de comunicații și informatică (cod 1031.3) face parte din domeniul de formare profesională Științe militare (cod 1031), domeniul general de studiu Servicii ale securității (cod 103).

Studiile la specialitatea Conducerea subunităților de comunicații și informatică (cod 1031.3)  sunt numai cu frecvenţă la zi şi necesită acumularea a 180 de credite transferabile.

Domeniul de formare profesională Științe militare (cod 1031), şi programa de formare Conducerea subunităților de comunicații și informatică (cod 1031.1)  au fost identificate le nivel naţional ca necesar societăţii şi sunt aprobate prin Hotărârea de guvern  Nr. 482 din 28.06.2017 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor
de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior” Publicată pe data de 30.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 216-228 articolul Nr. 564.

Necesitatea domeniului de formare este confirmată prin proceduri de consultare a tuturor Ministerelor de Forţe şi prin faptul că practic toţi absolvenţii sunt angajaţi imediat după absolvire.

Pregătirea specialistului în arma „Comunicații și informatică” se desfăşoară conform cerinţelor ordinelor Ministrului Apărării al Republicii Moldova, indicaţiilor metodico — organizatorice, regulamentelor militare, regulamentelor de luptă, îndrumărilor, cursului de management securității informaționale şi planului de învățământ.

Activitatea profesională a specialistului în arma „Comunicații și informatică” se desfăşoară în conformitate cu abilităţile, competenţele şi aptitudinile achiziţionate pe parcursul anilor de studii, conform exigenţelor impuse faţă de pregătirea lui.

Absolventul la specialitatea Conducerea subunităților de comunicații și informatică (cod 1031.3) îşi va desfăşura activitatea profesională în diferite subdiviziuni din compunerea trupelor de uscat şi constituie arma de bază din compunerea Armatei Naţionale ale Republicii Moldova la diferite funcţii, începând cu funcţia de comandant pluton de comunicații și informatică (similar). Absolventul la fel poate să-şi desfăşoare activitatea profesională şi în alte sfere din compunerea subunităților de comunicații și informatică Armatei Naţionale ale Republicii Moldova cât și alte ministere de forță din țară.

Catedra comunicaţii şi informatică este subdiviziunea a Facultăţii ştiinţe militare care se axează pe pregătirea ofiţerilor pentru unităţile şi subunităţile de comunicaţii şi informatică, care să posede cunoştinţe militare teoretice şi deprinderi practice necesare pentru planificarea, organizarea şi asigurarea comunicaţiilor în lupta modernă de arme întrunite, studierea și aplicarea în practică a rețelelor de calculatoare, software, hardware, precum și securitatea împotriva războiului informațional şi este orientat spre:

 • pregătirea specialiştilor în domeniu conducerii subunităţilor de comunicații și informatică şi securitatății cibernetice a rețelelor informaționale;
 • perfecţionarea personalului militar în operarea soluţiilor şi tehnologiilor de securitate cibernetică;
 • promovarea inovaţiilor şi al transferului tehnologic a sistemele de operare Windows, Linux, Unix și medii de virtualizare VMWare, VirtualBox, KVM, ESX;
 • promovarea managementul de dezvoltare software, ce ar permite automatizarea unor procese tehnologice;
 • absolvenţii specialităţii sunt pregătiţi în vederea participării în misiuni internaţionale de securitatea cibernetică;
 • realizează perfecţionarea personalului militar în cadrul cursurilor de securitatea cibernetică

Misiunea şi obiectivele

Satisfacerea necesităţilor securităţii naţionale

În conformitate cu actele normative în vigoare, catedra comunicații și informatică are drept obiective de bază:

 • proiectarea, organizarea şi realizarea procesului didactic, metodic şi ştiinţific;
 • evaluarea activităţilor didactice, metodice şi de cercetare;
 • asigurarea metodică a procesului didactic;
 • asigurarea calităţii studiilor;
 • asigurarea activităţilor educative cu studenţii;
 • desfăşurarea cursurilor de formare a carierei, de specializare şi postuniversitare.

Catedra realizează cercetarea științifică în contextul securităţii naţionale a Republicii Moldova pe următoarele direcții:

 • Identificarea și implementarea noilor concepţii operaţionale în contextul dezvoltării mediului de apărare şi a noilor provocări militare;
 • Dezvoltarea artei comunicațiilor militare în contextul istoric şi contracararea amenințărilor existente la adresa securității informaționale.

Locația

MD-2000, Republica Moldova,

str. Haltei 23, Chișinău

(+373) 22 822-700

[email protected]

Resurse web

E - L E A R N I N G

 

Urmăriți