Managementul calităţii

Obiectivul fundamental al conducerii academiei, în domeniul calităţii îl constituie implementarea unui sistem de management al calităţii

Obiectivul fundamental al conducerii academiei

Managementul calităţii

Obiectivul fundamental al conducerii academiei, în domeniul calităţii îl constituie implementarea unui sistem de management al calităţii, bazat pe o structură organizatorică, o politică şi o documentaţie, care să permită monitorizarea-evaluarea, intervenţia preventivă şi corectă precum şi înbunătăţirea continuă a calităţii.

Politica Academiei Militare a Forţelor Armate (în continuare- AMFA) în domeniul calităţii rezidă în asumarea de către toţi membrii comunităţii a responsabilităţii pentru contribuţia adusă la realizarea obiectivelor instituţiei, începând cu cei care asigură managementul de conducere. Managementul AMFA pune accent pe eficientizarea activităţilor pe baza cuantificării rezultatelor individuale sau colective a membrilor comunităţii academice, pe entităţi, prin utilizarea de indicatori de performanţă realişti şi clar definiţi.

Punctul forte al politicii AMFA în domeniul calităţii îl constituie preocuparea pentru îmbunătăţirea continuă a organizării și desfășurării activităţilor, într-o abordare bazată pe proces cu feed-back-uri multiple, cu prioritate pe principalele dimensiuni: învăţământ, cercetare știinţifică și inserţia cadrelor de ofiţeri, necesare Forţelor Armate ale Republicii Moldova, reflectate în Concepţia de dezvoltare strategică a AMFA. Managementul AMFA își fundamentează deciziile pe raportul dintre cerinţe și posibilităţi ţinând seama de resursele disponibile şi accesibile precum și de bunele practici existente în academie.

Obiectivele sistemului

Prin prezentarea SMC implementat în AMFA, se are în vedere realizarea următoarelor deziderate:

îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ;
creşterea responsabilităţii fiecărui membru al colectivităţii academice în îndeplinirea propriilor atribuţii în cadrul SMC prin conştientizarea importanţei impactului activităţii lor asupra calităţii serviciilor oferite de AMFA;
accentuarea cadrului unitar, coerent şi eficace al activităţii structurilor organizaţiei (academice, ştiinţifice, administrative, sociale, financiar-contabile);
îmbunătăţirea performanţelor profesionale ale membrilor comunităţii academice prin procesele de instruire, formare, calificare şi recalificare, potrivit cerinţelor managementului calităţii;
dezvoltarea unui sistem bine definit de alocare a resurselor materiale, financiare şi informaţionale pentru studenţi şi profesori, care să funcţioneze pe baza eficienţei;
îmbunătăţirea performanţelor profesionale ale membrilor comunităţii academice prin procesele de instruire, formare, calificare şi recalificare, potrivit cerinţelor managementului calităţii;
creşterea încrederii studenţilor în rezultatele demersurilor academice, ştiinţifice, sportive, cultural – artistice etc. ale AMFA;
îmbunătăţirea eficienţei raporturilor cu partenerii (ANACEC, comunitatea academică);
stabilirea şi menţinerea relaţiilor de colaborare pe problemele managmentului calităţii cu instituţiile de învăţământ universitar din ţară, precum şi organizarea schimbului de experienţă cu structurile didactice ale acestora;
îmbunătăţirea comunicării corpului academic cu studenţii;
asigurarea accesului imediat la documentele Sistemului de management al calităţii şi facilitarea gestionării acestora;
asigurarea documentaţiei de bază necesare efectuării auditului intern şi extern al sistemului de management al calităţii.

Domenii şi criterii

Asigurarea calităţii educaţiei se referă la următoarele:

Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internă, din infrastructura şi resursele disponibile şi este definită prin următoarele criterii:

 1. structurile instituţionale, administrative şi manageriale;
 2. baza materială;
 3. resursele umane;

Eficacitatea educaţională, care constă în mobilizarea resurselor în scopul obţinerii rezultatelor învăţării şi este concretizată prin următoarele criterii:

 1. conţinutul programelor de studiu;
 2. rezultatele învăţării;
 3. activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz;
 4. activitatea financiară a organizaţiei;

Managementul calităţii, care este concretizat prin următoarele criterii:

 1. strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii;
 2. proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi a activităţilor desfăşurate;
 3. proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării;
 4. proceduri de evaluare periodică a personalului didactic şi a formatorilor;
 5. accesibilitatea resurselor adecvate învăţării;
 6. baza de date referitoare la asigurarea internă a calităţii actualizată sistematic;
 7. transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite;
 8. funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii.

Proceduri

Specifice şi de Sistem

proceduri de evaluare a programului de studiu;
proceduri de evaluare a rezultatelor învăţării;
proceduri de evaluare a calităţii corpului profesoral.

Structuri

Structuri distincte ale Sistemului de Management al calităţii

la nivel de academie:

 1. comisia de evaluare şi asigurare a calităţii pe academie (CEAC-A);
 2. secţia management educaţional.

la nivel de facultate:

 1. comisia de evaluare şi asigurare a calităţii pe facultăţi(CEAC-F);
 2. consiliul profesoral.

Adițional

Faceți cunoștință cu:

Regulament CEAC-A AMFA

Manualul Calităţii

Analiza şi îmbunătăţirea sistemului de management intern al calităţii AMFA

Planul de acțiune 2020-2021

Planul de acțiune 2022-2023

Locația

MD-2000, Republica Moldova,

str. Haltei 23, Chișinău

(+373) 22 822-700

[email protected]

Resurse web

E - L E A R N I N G

 

Urmăriți