Regulament

MASTER

Programul de master „Securitate şi Apărare” se adresează unor categorii socio-profesionale foarte largi, printre care în primul rînd evidenţiem persoanele, ce în virtutea funcţiilor ocupate, sunt antrenate în procesul de aplicare şi de interpretare a securităţii şi apărării statului. Printre aceştia pot fi nominalizaţi militarii, poliţiştii, angajaţii poliţiei de frontieră, angajaţii diverselor ministere şi departamente, politicieni, membrii organizaţiilor non-guvernamentale, deputaţi în Parlament, funcţionarii publici etc.

Domeniul de studiu — 103 Servicii ale Securităţii

Calificarea — Master în ştiinţe militare

Denumirea programului de master — Securitate şi Apărare

Necesitatea şi actualitatea unui program de master în securitate şi apărare este dictat de faptul că Republica Moldova şi-a ales vectorul european, care la rîndul său impune asigurarea securităţii statului în conformitate cu cerinţele internaţionale şi europene. Este cunoscut că în condiţiile intensificării relaţiilor internaţionale, sistemului de securitate al statului îi revine rolul principal în identificarea riscurilor, ameninţărilor şi provocărilor atît cu caracter militar cît şi social existente sau eventuale la adresa securităţii naţionale, care reprezintă un instrument necesar şi indispensabil în dirijarea unei lumi contradictorii şi, totodată, unic în procesul de globalizare. Drept exemplu incontestabil al creşterii rolului securităţii şi apărării este semnarea în 2006 a Planului Individual de Parteneriat (IPAP) cu NATO, la care Republica Moldova şi-a asumat angajamentul lansării Analizei Strategice a Apărării Naţionale.

Sarcina primordială a programului de master „Securitate şi apărare” constă în formarea unor specialişti de înaltă calificare în domeniile securităţii şi apărării statului. Unul dintre obiectivele principale constă în formarea specialiştilor de înaltă calificare care vor putea, atît prin intermediul activităţii ştiinţifice, cît şi prin cea practică să-şi aducă contribuţia la dezvoltarea sectorului de securitate şi apărare a Republicii Moldova ca stat bazat pe principiile democratice recunoscute de comunitatea internaţională în general şi cea europeană, formarea specialiştilor capabili să conducă unităţi şi mari unităţi de nivel operativ, de asemenea ofiţeri de stat major capabili să desfăşoare activitatea în comandamentele de nivelele operativ şi strategic.

Programul de master „Securitate şi apărare” presupune:

– accesul consecutiv — se adresează studenţilor care au absolvit ciclul I studii de licenţă în domeniul Dreptului;

– accesul non-consecutiv — se adresează şi studenţilor care au absolvit ciclul I studii de licenţă în alte domenii generale de formare profesională.

Durata studiilor este de 18 luni

(trei semestre)

Semestrul I şi II de studii sunt destinate cursurilor fundamentale, cursurilor de specialitate şi stagiului de practică. Semestrul III de studii este rezervat elaborării tezei de master.

Conform planului de învăţămînt, programul de studii include module:

  • Discipline fundamentale;
  • Discipline de specialitate;
  • Discipline la libera alegere.

Verificarea cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a deprinderilor practice ale masteranzilor se va efectua prin următoarele forme: evaluarea curentă, evaluarea obligatorie — examen şi evaluarea finală.

Locația

MD-2000, Republica Moldova,

str. Haltei 23, Chișinău

(+373) 22 822-700

[email protected]

Resurse web

E - L E A R N I N G

 

Urmăriți